The "I" am the "I"prayer is also available in other languages on the following website: http://www.hooponopono.org/authorization.htm

"I" Am The "I"​

OWAU NO KA "I"

"I" come forth from the void into light,
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

"I" am the breath that nurtures life,
Owau no ka ha, ka mauli ola,

"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,
Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

The "I", the Id, the All.
Ka "I", Ke Kino Iho, na Mea Apau.

"I" draw my bow of rainbows across the waters,
Ka a'e au "I" ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.
Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

"I" am the incoming and outgoing of breath,
Owau no ka "Ho" a me ka "Ha",

The invisible, untouchable breeze,
He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.
Ka "Hua" huna o Kumulipo.

"I" am the "I".
Owau no ka "I".

Do you like this? Share it with your friends!